hizmet

HİZMETLERİMİZ

Şirketimiz ortakları Yeminli Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığı ve özel sektörde edindiği geniş bilgi ve deneyimleri ile müşterilerimize;

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Diğer Vergiler

Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti ve 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için;

Şirket Kuruluşu
Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini
Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı
Şirket satın almaları
Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması

konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
İhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV’ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Şirketimiz, müşterilerine KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri olanağını sunmaktadır.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, kamuda vergi alanında deneyim kazanmış sorumlular denetimindeki ekipleriyle bu alanda fırsatları ve tehditleri öne çıkararak, verginin danışmanlık boyutuna özel önem veren ve şirketleri doğru uygulamalara yönlendiren bir anlayışla tam tasdik, KDV iade ve diğer denetim ve tasdik hizmetlerini sunmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdiki anlamına gelen Tam Tasdik hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaların önceden tespitini ve giderilmesini sağlama yanında, ihbar ve özel durumlar hariç olmak üzere firmaların vergi incelemesine alınma olasılıklarını azaltmaktadır. Ayrıca, tam tasdik ve denetime tabi olmak suretiyle vergi risklerinin en aza indirilmiş olması şirket değerinin artması anlamına gelmektedir.

Bünyesinde, alanında uzmanlaşmış, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecini yakından tanıyan ve sadece KDV ve ÖTV iadesi işlemleriyle ilgilenen KDV departmanı bulunan Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, yerli ve yabancı firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, tabi oldukları iade türü ve bulundukları ülkeleri gözönünde bulundurarak, optimum çözümler üretmekte, KDV ve ÖTV iade alacaklarının en kısa zamanda tahsil edilebilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca, 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince yeminli mali müşavirlerin yetki alanına giren diğer tüm konularda da denetim ve tasdik hizmeti sunulabilmektedir:
· Gerçek ve Tüzel Kişilerin/ Şirketlerin, Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin, Mali Tablolarını (bilanço, gelir tabloları ve eki tablolar), vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını, vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, ilgili mevzuat, vergi kanunları ve genel kabul görmüş muhasebe Şirketlerin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarını;
· Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını;
· Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanlarını;
· Veraset ve İntikal Vergisine Tabi İşlemleri (Mali Tablolar ve Beyanlar);
· Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmelerini;
· Yatırım İndirimi İşlemlerini;
· Vergi Muafiyet ve İstisnaları;
· Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını;
· İştirak Kazançlarını;
· Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları;
· Stok Değerlemelerini;
· Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemleri;
· Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemleri;
· ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri;
· 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası İşlemleri;
· İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerini

denetler ve tasdik eder standartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder.